ევროკავშირი საქართველოსთვის ჯიპა - საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი | GIPA
წინამდებარე ვებსაიტი შექმნილია ევროკავშირის დახმარებით. მის შინაარსზე პასუხისმგებელია
მხოლოდ საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი და ვებსაიტის
შინაარსის ევროკავშირის პოზიციად აღქმა დაუშვებელია.