ინფოგრაფიკა

სუიციდი ზედა ასაკობრივ ჯგუფში სუიციდი ზედა ასაკობრივ ჯგუფში

საქართველოს სახელმწიფომ პასუხისმგებლობა აიღო 2020 წლისთვის სუიციდის 10% ით  შემცირებაზე.  მიუხედავად იმისა, რომ სამოქმედო გეგმაში სუიციდის პრევენცია ერთ-ერთი პრიორიტეტია, ზუსტი მონაცემების არარსებობა ხელის შემშლელი ფაქტორია მტკიცებულაბაზე დაფუძნებული სტრატეგიის შემუშავებისათვის. უფრო ვრცლად იხილეთ პროექტი.

სამართლებრივი ჩარჩო

კონსულტაციისთვის
დაგვიკავშირდით

ძალადობის სტატისტიკა

ძალადობის სტატისტიკა